• F-Bar

    כללי המשחק השתנו מאוד בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב את חובתם של אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות המס ולדווח על חשבונות בנק בישראל שבבעלותם.

    continue reading

F-BAR ( דיווח על חשבונות בישראל)

קריטריונים להגשת F-bar

Streamlined OVDI

עונשים על אי הגשת f-bar

דף פתיחה - כללי המשחק המוכרים השתנו בכל הנוגע לאכיפה של רשויות המס בארה"ב בנוגע לחובתם של אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב להגיש דוחות מס יחד עם הצהרות על חשבונות בנק זרים שבבעלותם. continue reading

האם אתם מחוייבים בהגשת F-bar? - במסגרת החוק למניעת הלבנת הון ומס כל אזרח אמריקאי מחוייב בדיווח על חשבונות פיננסיים בבעלותו הנמצאים מחוץ לתחומי ארה"ב continue reading

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - שנת 2010 במסגרת ה-Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) הוחלט כי כל אזרח אמריקאי המחזיק בנכסים פיננסיים (financial assets ) מחוץ לתחומי ארה"ב מחוייב בדיווח על אותם מכשירים פיננסיים ל-IRS. continue reading

טופס W9 - מהו טופס W-9 ומהי המשמעות בחתימתו מול הבנקים בישראל? continue reading

W-8BEN & W-8BEN-E - על מה אנו מצהירים באמצעות חתימה על W-8BEN או טופס W-8 BEN-E ? 1. החברה או האינדיבידואל אינם ישות אמריקאית ( קרי: אזרח ארה"ב או חברה שהתאגדה בארה"ב ) 2. אי חשיפה לניכוי מס במקור על הכנסות המועברות לחשבון זה מלבד הכנסות המועברות ממקורות בארה"ב . continue reading

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773