האם אתם מחוייבים בהגשת F-bar?

הגשת דיווח על חשבונות הנמצאים מחוץ לתחומי ארה"ב - F-BAR

במסגרת החוק למניעת הלבנת הון, כל אזרח אמריקאי מחויב בדיווח על חשבונות פיננסיים בבעלותו הנמצאים מחוץ לתחומי ארה"ב, במידה וערכם המשותף בשנה נתונה היה גבוה מ-10,000$.

Arrow סוגי החשבונות שחייבים להיות מוצהרים במסגרת דוח ה-FBAR כוללים, בין השאר:

 1. חשבון עובר ושב

 2. חשבון השקעות

 3. קרן פנסיה

 4. קרן השתלמות

 5. קופת גמל

 6. ביטוח מנהלים

 7. קרן השתלמות

Arrow במסגרת הגשת הדוח, יהיה עליכם לספק את המידע הבא:

 1. סוג החשבון

 2. פירוט השותפים בחשבון (אם יש).

 3. מספר החשבון

 4. שם המוסד הפיננסי בו מוחזק החשבון

 5. כתובת המוסד הפיננסי

 6. היתרה המקסימלית שהייתה בחשבון במהלך השנה הקלנדרית.

לנוחיות לקוחותינו מייד עם קבלת הפנייה אחד מהציגינו יצרף בעבורך קובץ אקסל עם הוראות למילויו לצורך הכנת דוח ה-FBAR. לאחר מילויו, יש להחזירו אלינו לכתובת מייל זו. אם ברצונך לבצע זאת באופן עצמאי, יש לפנות לקישור זה.

Arrow מועד הגשת דוח ה-FBAR:

עד שנת המס 2015, החוק קבע את מועד הגשת הדוח לרשויות המס בארה"ב עד ה-30.6 בכל שנה עוקבת (קרי: עבור שנת המס 2015 יש צורך בהגשת הדוח עד ה-30.6.2016) על מנת להימנע מקנסות ועונשים הקבועים בחוק. החל משנת המס 2016, מועד הגשת הדוח הינו עד ה-15.10 בשנה העוקבת.

שימו לב

 1. דיווח החשבונות אינו מחייב במס כלל. מטרת הדיווח היא אך ורק לאפשר ל-IRS למנוע הלבנת הון ע"י גורמים המעוניינים בכך.

 2. אזרחים אמריקאים שמילאו טופס W-9 במוסד הפיננסי הישראלי (למשל, בבנק) המחזיק בחשבון שלהם ולא דיווחו על חשבונותיהם ו/או הרווחים מהחשבונות, חשופים לקנסות ועונשים מצד ה-IRS.

  הטופס W-9 נותן הרשאה למוסד הפיננסי לדווח על פרטי החשבון לרשויות המס בארה"ב, ולפיכך הגשת דוח FBAR ודיווח רווחי החשבון במסגרת הגשת דוח המס השנתי (Tax return) הינן פעולות מתבקשות. 

 3. חברתנו מאושרת לצורך ביצוע הגשת הדוחות בצורה אלקטרונית ובשנה האחרונה ביצענו למעלה מ-2000 דיווחי F-BAR לקהל לקוחותינו  ללא עונשים או קנסות .

יש לשלוח בפקס את הטפסים לפקס שמספרו: 077-4448773, או לחילופין ניתן לסרוק את הטפסים ולשלוח לכתובת הדוא"ל: info@virtuetax.com

 

tags : fbar, fbar form

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773