טפסים ומידע לצורך הכנת דוחות המס

מידע וטפסים נדרשים לצורך הכנת דוח מס בארה"ב ( Tax return  )

אנא הכינו את הטפסים הבאים לצורך הכנת דוח המס בארה"ב לשנת המס הרלוונטית:

Arrow  מידע אישי:

1. שמות פרטיים ושמות משפחה עבור כל אחד מבני המשפחה כפי שמופיעים ב-Social security card.

2. מספרי ביטוח לאומי לכל אחד מבני המשפחה ( Social security number ).

3. תאריכי לידה של כל אחד מבני המשפחה.

4 .כתובת מגורים לקבלת החזר (כתלות בזכאותכם).

5. מספר טלפון ליצירת קשר וכתובת דוא"ל עדכנית.

Arrow  פירוט הכנסות:

  • הכנסות ממשכורתבמידה והיית שכיר בישראל, יש לספק טופס 106 מכל מקום עבודה במהלך שנת המס. במידה והיית שכיר בארה"ב, יש לספק טופס W-2

  • הכנסות מעסק – במידה והיית עצמאי, יש לספק דוח רווח והפסד, וכן את דוח המס השנתי ודוח השומה (אם כבר הוכנו). במידה והוכרו הוצאות רכב, יש לשלוח נספח פחת רכב לדוח רווח והפסד. במידה והועסקת בארה"ב כעצמאי, יש לספק טופס 1099-MISC, אם קיים. 

  • הכנסות מריבית ו/או דיווידנד ו/או רווח הון – במידה וההכנסה הופקה בחשבון ישראלי, יש לספק טופס 867 מהבנק/בית ההשקעות. במידה וההכנסה הופקה בחשבון אמריקאי, יש לספק טופס 1099 מהבנק/בית ההשקעות.

  • הכנסות משכר-דירה במידה ונכס הנדל"ן נמצא בישראל, יש לספק את נתוני ההכנסות וההוצאות השנתיות, וכן את כתובת הנכס, תאריך תחילת השכרתו, עלות רכישתו ואחוז הבעלות שלך בנכס. במידה והנכס נמצא בארה"ב וקיבלת טופס 1099-MISC המפרט את ההכנסות, יש לצרף אותו ואת שאר הנתונים הנ"ל.

  • הכנסות כחבר בשותפות בארה"ב – יש לצרף טופס Schedule K-1. 

  • הכנסות מפנסיה– לפנסיה מישראל, יש לצרף טופס 106 או טופס מקביל. לפנסיה מארה"ב, יש לצרף טופס 1099-R. 

  • הכנסות מביטוח לאומי מארה"ב – יש לצרף טופס 1099-SSA. 

  • במידה ויש לך כל הכנסה אחרת שלא הוזכרה בסעיפים הקודמים, יש לציין זאת וננחה אותך לגבי המידע הנדרש (לדוגמא: ביטוח לאומי מישראל, בעלות בחברה בישראל)

  • הכנסות מקיבוץ - יש לצרף אישור בדבר תשלומים שניתנו במהלך שנת המס מהנהלת החשבונות.

יש לשלוח בפקס את הטפסים לפקס שמספרו: 077-4448773, או לחילופין ניתן לסרוק את הטפסים בצירוף מספר טלפון ולשלוח לכתובת הדוא"ל: info@virtuetax.com

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773