ITIN-מספר זיהוי לצורכי מס עבור אזרחים ישראלים

הגשת בקשה לצורכי קבלת מספר זיהוי לצורכי מס - ITIN

ה- ITIN ( Individual taxpayer identification number )  הינו מספר זיהוי לצורכי מס שמונפק על ידי רשות המס האמריקאית ( IRS ) עבור יחידים שאינם אזרחי ארה"ב ושאינם בעלי זכות ל-Social security number.

Arrow לרוב, עבור אזרחים ישראלים ה-ITIN מונפק מהסיבות הבאות:

  1. אזרחים ישראלים בעלי הכנסה בארה"ב החייבים בהגשת דוח מס  בארה"ב ( Tax return )
  2. אזרחים ישראלים המגישים את דוח המס האמריקאי בצוותא עם בן/בת הזוג בעל האזרחות האמריקאית.
  3. אזרחים ישראלים השותפים בשותפות אמריקאית ( LLC/LP ), בעלי נכסי נדל"ן בארה"ב או בעלי חשבון השקעות בגופים פיננסיים בארה"ב

Arrow תהליך קבלת ה-ITIN

ישנן שתי אופציות רלוונטיות לביצוע הבקשה:

1.       הגשת הבקשה יחד עם דוח המס הראשון – במקרה זה רשות המס אמריקאית ( IRS ) תעבד את הבקשה בשלב של הגשת דוח המס הראשון.

מה עלייך לעשות במידה ובחרת באופציה 1 ?

להמתין עד קבלת טופס K-1/דוח הכנסות והוצאות בסוף שנת המס. לאחר מכן עלייך להעביר טופס זה לידנו וזאת לצורך הכנת דוח המס.

2.       הגשת בקשה טרום הגשת הדוח הראשון / עם הצטרפותך לשותפות – במקרה זה הבקשה תיעשה כעת  ורשות המס האמריקאית תנפיק כבר בשלב זה את ה-ITIN.

מה עלייך לעשות במידה ובחרת באופציה 2 ?

עלייך לפנות לשותפות ו/או חברת הניהול כעת ולבקש ממנה את המידע הבא:

  • קבלת העתק מטופס התאגדות השותפות הכולל את הפרטים הבאים:

א.      מספר המס של השותפות ( EIN ).

ב.       שם השותף באנגלית.

ג.        אחוז הבעלות בשותפות ו/או אישור על חברות בשותפות .

Arrow אילו מסמכים עליי לצרף לצורך הנפקת ה-ITIN?

א.   מסמכי זיהוי אישיים – ניתן לצרף לצורך הגשת בקשה דרכון ישראלי בתוקף או רישיון נהיגה ותעודת לידה

ב.    טופס W-7 מלא וחתום על ידי מגיש הבקשה וסוכן המורשה שביצע את אימות מסמכי הלקוח האישיים

לידיעתך : מנכ"ל החברה , ארז שחם , הינו סוכן מורשה מטעם ה-IRS לצורך אימות מסמכים עבור הנפקת ITIN .לפיכך, עבור לקוחות שמבצעים את הגשת הבקשה באמצעות שירותינו אין צורך בשליחת הטפסים המקוריים לארה"ב . כל שיש לעשות הוא לקבוע פגישה במשרדנו ולהביא את מסמכי הזיהוי האישיים לצורך אימותם.

Arrow מהי העלות להנפקת ITIN

א.   לקוחות שאינם מגישים את דוח המס באמצעות שירותינו - $150+ מע"מ

ב.    לקוחות המגישים את דוח המס באמצעות שירותינו - $100+ מע"מ

Arrow מהו האינטרס בקבלת מספר ITIN והגשת דוח המס בארה"ב

  1. קבלת החזרי מס עודפים  רשות המס האמריקאית מבצעת ניכוי מס במקור בגובה 20%-37% מההכנסות מניבות בארה"ב שיש למשקיע הישראלי בשותפות ו-30% מהכנסות אחרות בארה"ב ( כגון : אחזקת נדל"ן ותיקי השקעות ). לרוב, מדובר בשיעור מס גבוה בהרבה מחבות המס הריאלית שתחושב במסגרת הגשת דוח המס לארה"ב.
  2. זכאות לדרגות מס מועדפות על רווחי הון – במידה ונכס הנדל"ן או נייר הערך הוחזק מעל לשנה מגיש דוח המס יהיה זכאי למדרגות מס מועדפות של 0%-20% על רווח ההון בעת הגשת דוח המס.
  3. הכרה בהוצאות שמפחתיתות את ההכנסה החייבת לצורכי מס - אזרח ישראלי שמחליט על אי הגשת הדוח מוותר על זכותו בהכרת הוצאות שמפחיתות משמעותית את ההכנסה החייבת במס.
  4.  קבלת החזרי מס עודפים ממכירת הנכס – בעת מכירת הנכס על ידי יישות שאינה אמריקאית ( כגון : אזרח ישראלי ) מחוייב להתבצע ניכוי מס במקור בגובה 15% מסכום המכירה. עם הגשת הדוח ניתן להכיר בניכוי מס זה לצורך קבלת החזרי מס.
  5. רווח פטור ממס -  : במסגרת הגשת הדוח השנתי אזרח ישראלי המחזיק נכסי נדל"ן בארה"ב יורשה בהכרת כל הוצאות הנכס לרבות פחת והפחתה בגובה של $4,050 מתוך ההכנסה החייבת במס נכון לשנת המס 2017 במסגרת ה-Personal exemption .

אנו ממליצים על פנייה לאחד מנציגי השירות של Virtue tax לצורך קבלת הסבר מפורט ומקיף על פרוצדורת הנפקת ה-ITIN.

 

 

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773