הגשת דוחות ומידע לגבי אפשרויות רכישת נכסים

ובת הגשת דוחות מס בארצות הברית – היבטים משמעותיים

            חוקי המס של ארצות הברית קובעים כי: 

1.  אזרח ישראל או חברה ישראלית בעלי הכנסות בארצות הברית מנדל"ן, מחויבים בדיווח שנתי על הכנסות אלו לרשות המס הפדרלית בארצות הברית (IRS).

2.  ישנה אפשרות לחובת דיווח גם במדינה בה הופקה ההכנסה (State return), כתלות במיקום הנכס, רמת ההכנסה וקריטריונים להגשת דוח מס שנקבעו על ידי המדינה.

בסוף שנת המס, יקבל המשקיע מחברת הניהול את הטפסים המתאימים המפרטים את נתוני ההכנסות וההוצאות מנכס/י הנדל"ן, ואלו ידווחו בדוח/ות השנתי/ים.

                     אפשרויות לרכישת נכס בארה"ב:

 ישנן שלוש אפשרויות לרכישת נכס בארה"ב, ולכל אחת מהן משמעויות שונות מבחינת הגשת דוחות המס:

1.          רכישה על שם אישי – במידה ובחרתם באופציה זו, קיימת חובת הגשת דוח מס אישי בלבד, בו ידווחו ההכנסות המופקות מהנכס.

2.       רכישה באמצעות LLC (Limited Liability Company)

א.    הקמה כבעלים יחיד– במידה ובחרתם באופציה זו, קיימת חובת הגשת דוח מס אישי בו ידווחו ההכנסות המופקות מהנכס. בנוסף, החל משנת המס 2017, קיימת חובת דיווח על העברות כספים שבוצעו במהלך השנה בין הLLC לבעליו.

ב.     הקמה עם שותף אחד או יותר– במידה ובחרתם באופציה זו, יש להגיש דוח שותפות, וכן דוח אישי עבור כל אחד מהשותפים. כמו כן, על השותפות לבצע ניכוי מס מקסימלי במקור לשותפים זרים (לא אמריקאיים).

להשוואה מעמיקה בין האפשרויות, יש לעיין בטבלה המפורטת המופיעה בגב העמוד.

                   מדוע מחייב ה-IRS שותפויות בביצוע ניכוי מס מקסימלי במקור לשותפים זרים?

ל-IRS אין יכולת להבטיח כי המשקיע הזר אכן יגיש את דוח המס בהתאם לחוק. גביית מס עודף במקור מאפשרת ל-IRS ליצור תמריץ למשקיע הזר להגשת דוח המס, שכן באמצעות הגשת הדוח הוא יהיה זכאי, לרוב, לקבלת החזרי מס.

                 מהי כדאיות ההשקעה בארה"ב מבחינה מיסויית?

המיסוי בארה"ב הינו פרוגרסיבי, קרי: רמת המיסוי נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה.

מכיוון שהמשקיע הישראלי מחויב בדיווח רק על הכנסותיו מארה"ב, ומכיוון שלרוב מדובר ברמת הכנסה ממדרגה נמוכה   באופן יחסי, הרי שאף שיעורי המס המחושבים הינם נמוכים.

               מהו המס המחושב כתלות ברמת ההכנסה בארה"ב?

לצורך ביצוע השוואת מס, להלן טבלה המייצגת דוגמה לארבע השקעות המניבות הכנסה שנתית שונה.

גובה ההכנסה השנתית

10,000$

20,000$

50,000$

100,000$

מס הכנסה מחושב**

$1,038

2,538$

8,245$

21,484$

אחוז מס מחושב

כ-10%

כ-12%

כ-16%

כ-21%

 *   הנתונים נכונים לשנת מס 2018.

 ** החישוב מתייחס להכנסות מניבות. במידה וההכנסה נובעת ממכירת נכס (רווח הון), חבות המס עשויה להיות נמוכה אף יותר.

למשל, כאשר הכנסת המשקיע השנתית הינה $10,000 , המס המחושב הינו 1,038 $, כלומר כ- 10%.

ישנן שלוש אפשרויות לרכישת/החזקת נכס ולכל אחת מהן משמעויות שונות מבחינה מיסויית:

קריטריון

שם אישי

LLC  בבעלות יחיד

LLC בבעלות שותפות

עדיפות ההקמה

דוחות הנדרשים בדיווח

דוח מס אישי פדרלי בודד

 

שני דוחות מס ברמה הפדרלית:

1. דוח מס אישי

2.  דיווח פעולות המתבצעות בין החברה לבעליה

שלושה דוחות מס ברמה הפדרלית:

1.      דוח שותפות

2.      שני דוחות מס אישיים  (דוח מס עבור כל שותף )

שם אישי

עלות תשלום שנתי למדינה(State)

אין

יש

יש

שם אישי

 

עלות הכנת דוחות (נכס אחד)

$200 + מע"מ

$350 + מע"מ

$600 + מע"מ

שם אישי

חובת ניכוי מס במקור

 

אין

אין

יש:
 שותפות חייבת בניכוי מס מקסימלי במקור על רווחי כל אחד מהשותפים הזרים

שם אישי/LLC בעלות יחיד

קנסות על הגשה באיחור

רק אם קיימת חבות מס

קנס על הגשה באיחור של דוח העברות כספים בין LLC לבעליו

הגשת דוח השותפות באיחור עשוי להוביל לקנס ($195פר שותף לחודש, עד 12 חודשים)

שם אישי/LLC בעלות יחיד

אחריות משפטית

 

נושא באחריות באופן אישי

 

אחריות משפטית היא על חברת ה-LLC. חשיפה מקסימלית ללקוח היא עד גובה ההשקעה ב-LLC

אחריות משפטית היא על חברת ה-LLC. חשיפה מקסימלית ללקוח היא עד גובה ההשקעה ב-LLC

LLC בעלות יחיד / שותפות

חשיפה למס עיזבון

יש

יש

אין, במידה ומתבצע תכנון מס מוקדם

שותפות

החל משנת המס 2017-דיווח נרחב ל-LLC כבעלים יחיד

ללא שינוי

יש לדווח תחת טפסי 5472 + 1120 כל פעולה כלכלית המתבצעת בין החברה לבעליה

ללא שינוי

שם אישי / שותפות

Virtue tax ltd
Mobile phone: 054-7299749
Office: 072-2520100
Fax: 077-4448773